- . , 11, 1966? (5612'23"N 9542'03"E)
- (5613'34"N 9551'03"E)

 • -1
  • (- 8-8.30, - 19-20)
 • 66,98 ( 4 )
  • 1
 • 68,84 / ( 4 )
 • 91,0 [ -] ( 100 , 52 ) 15789, 25990
  • 12.2010
 • 91,4
  • [ 32] 14217
 • 100,9 [ 100,9 FM ] [ -] ( 100 , 52 ) 27473
  • [ 100,9 FM] [ ] 18453, 26823
   30.05.12
   [ ]
 • 101,2 [ ] ( 100 ,20 ) 10141, 17958, 20655
 • 101,6 [ -] ( 100 , 50 ) 10371, 18157, 27908
 • 101,8
  • (?)
 • 102,2 NRJ [ ] ( 100 , 50 ) 28906
 • 102,7 / ()
  • [ ] 12350, 20153
 • 103,1 + [ -] ( 100 , 50 ) 10370, 18143, 27909
 • 103,7 [ -] ( 100 , 55 ) 24937
  • [ ] 12260, 15955, 18131, 21331
   FM
 • 104,3 [ ] [ -] ( 100 , 50 ) 14315, 17808, 24548
  • 10.01.15
   25.01.11
   24.01.11
 • 104,8 [ ] ( 100 ) 13083, 17262, 22668
  • 01.02.16
   Love 01.06.09
 • 105,3 7 / [ ] ( 100 , 50 ) 28907
 • 105,7 [ ] ( 500 , 54 ) 10141, 17958, 20655
 • 106,1 [ ] 28988
 • 106,5 [ ] 28989
  • [ ] [ ] 10530, 18809
 • 106,9 (100 )
  • [ ] [] [ ] 13174
 • 107,3 FM [ ] [ -] ( 100 , 52 ) 13720, 23785
  • 15.07.09
 • 107,9
  • [ -] 13940


 • 3
 • 5 - 5 / [ 5 ] (100 ) 608, 9000, 15845, 26295
 • 6 [ -] [ ] ( 100 ) 10573, 18069, 18723, 22476
 • 7 [ ]
 • 9 [ ] ( 5 )
 • 12 1 / - [ ] ( 5 )
 • 22 () / Euronews (100 )
 • 23 DVB-T2 (1) ( 250 , 55 + 2 )
  • 8 3
 • 25 - [ ]
 • 28 1
 • 30 5
 • 33 [ 5 ] (1 - 300 ) 7087, 22963
 • 35 [ -] (100 ) 6594, 22246
 • 38 [ - ] (200 ) 22063, 25484, 25851
  • [ ] 6716, 12595
   2003
 • 40 [ ] (100 ) 8136, 10259, 25965, 27274
 • 43 [ ] (200 ) 23502, 27802
  • [ ] 16766
   [ ] 9389
   MTV
 • 44 DVB-T2 (2)
 • 46 [-] [ ] 18164, 20510
 • 47 ()
 • 49 [] [ -] ( 100 ) 23676
  • 2 15.11.08
 • 51 Disney [ -] ( 1 ) 13593, 15491, 21776
  • 7
 • 53 [ ] ( 100 )
  • 23.08.08
 • 54 DVB-T2 (2) ( 2 )
 • 57 [-] [ ] 17195, 20647
 • 59 3 [ 3] (100 ) 29081
  • [ 27] 14761